INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obchodní společnost
BESKYDY SPORT s.r.o.
IČ: 26864207,
se sídlem kpt. Nálepky 962/13,
779 00 Olomouc,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 40800,
(dále jen „správce“ nebo „Obchodní ́společnost BESKYDY SPORT s.r.o.“) chrání ́veškeré́zpracované́
osobní údaje jako přísně důvěrné́ a nakládá́ s nimi v souladu s požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo také
„GDPR“).
Obchodní ́společnost BESKYDY SPORT s.r.o. je ve smyslu nařízení GDPR správcem Vašich osobních
údajů, tj. zpracovává, shromažďuje, uchovává či jinak využívá Vaše osobní údaje pro výkon své
podnikatelské činnosti.
V těchto informacích naleznete informace o tom, za jakými účely správce zpracovává Vaše osobní
údaje, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány (tzn. koho a jaké osobní údaje jsou
zpracovávány) a na jakém právním základu jsou Vaše údaje zpracovávány. Tento dokument dále
obsahuje informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a
jakým způsobem je vůči správci můžete uplatnit.
Kontaktní adresa správce:
BESKYDY SPORT s.r.o., Bílá 155, 739 15 Bílá, telefon: +420 725 222 111, e-mail: info@nabile.cz.
Obchodní́
společnost BESKYDY SPORT s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává
zejména:
1) za účelem realizace smluvních vztahů se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o
uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále
ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejm. zajištění a uplatnění právních nároků ze
smlouvy). Identifikační a kontaktní údaje jsou tedy nevyhnutné pro poskytnutí produktu, služby,
odborné pomoci nebo zákaznické podpory.
2) pro účely svých vnitřních potřeb, především ochrany svých práv a oprávněných zájmů, zejména pak
v oblasti sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb a k vyhodnocování možných rizik;
3) pro jednotlivé účely, které jsou vymezeny blíže v článku II. až VII.
I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1. Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.
2. Subjekt údajů
Subjektem údajů se pro účely této informace rozumějí fyzické osoby, jejichž osobními údaji
správce disponuje při činnostech, které souvisejí s vlastní podnikatelskou aktivitou nebo dalšími
činnostmi, které správce vykonává.
3. Zpracování osobních údajů
Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory
osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění,
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
4. Správce osobních údajů
Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Správcem pro účely této informace se rozumí BESKYDY SPORT s.r.o., IČ: 26864207, se sídlem kpt.
Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C vložka 40800.
5. Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, na základě příslušné smlouvy o zpracování
osobních údajů podle čl. 28 GDPR.
6. Příjemce osobních údajů
Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány
veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem
členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány
veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely
zpracování.
7. Právní základy zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údaje pouze na základě následujících právních
základů:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
8. Zásady zpracování osobních údajů
a) Zásada zákonnosti
Správce osobní údaje zpracovává pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení práv
subjektů údajů
b) Zásada účelovosti
Správce zpracovává osobní údaje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Správce
může dále zpracovávat osobní údaje za účelem archivace, k vědeckým nebo statistickým účelům,
a to za předpokladu dodržení přiměřených záruk ochrany práv subjektů údajů.
c) Zásada minimalizace údajů
Správce zpracovává pouze osobní údaje, které potřebuje ke své činnosti, aby dosáhl svých cílů
(např. poskytnutí služby, produktu apod.)
d) Zásada přesnosti
Správce dbá na to, aby osobní údaje byly správné a přesné a podle potřeby aktualizované.
e) Zásada časového omezení
Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, pro kterou údaje potřebuje, resp. po dobu, po
kterou mu to ukládá zákon
f) Zásada minimalizace uchovávání
Správce uchovává osobní údaje ve formě, která umožnuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne
delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje lze uložit po delší
dobu, pokud se zpracovávají pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely historického či
vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely.
g) Zásada integrity a důvěrnosti
Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních
údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.
h) Zásada odpovědnosti správce
Správce je odpovědný za dodržování těchto zásad zpracování osobních údajů, za soulad
zpracování s nařízením GDPR a tento soulad je správce je povinen, v případě potřeby Úřadu pro
ochranu osobních údajů, prokázat.
9. Identifikační údaje:
Identifikačními údaji se rozumí zejména:
- jméno
- příjmení
- datum narození
- rodné číslo
- číslo pasu nebo jiného dokladu totožnosti
- další údaje uvedené v jednotlivých prohlášeních o zpracování osobních údajů
10. Kontaktní údaje:
Kontaktními údaji se rozumí zejména:
- adresa
- telefonní číslo
- e-mail
- další údaje uvedené v jednotlivých prohlášeních o zpracování osobních údajů
11. Popisné údaje
Popisnými údaji se rozumí zejména:
- chování návštěvníka
- pokusy o zneužití našich služeb
- bankovní spojení
- další údaje uvedené v jednotlivých prohlášeních o zpracování osobních údajů
12. Údaje o zdravotním stavu
- jméno a příjmení
- datum a čas škodové události (např. nehoda)
- místo, kde došlo k události
- pracovnělékařský posudek
- další údaje uvedené v jednotlivých prohlášeních o zpracování osobních údajů
13. Zvláštní kategorie osobních údajů
Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v čl. 9 GDPR (rasový či
etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení, členství v
odborech, genetické údaje, údaje o zdravotním stavu, sexuální život, sexuální orientace apod.),
kromě údajů o zdravotním stavu v odůvodněných případech (např. nehoda v areálu)
II. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
Táto část se vztahuje na zpracování osobních údajů zákazníků správce. Obchodní společnost BESKYDY
SPORT s.r.o. při zpracovávání osobních údajů svých zákazníků vystupuje v pozici správce osobních
údajů. Následující informace poskytují přehled o tom, jak správce zpracovává osobní údaje svých
zákazníků.
1. Kategorie osobních údajů
Správce o svých zákaznících zpracovává tyto údaje:
Adresní a identifikační údaje
např. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro zasílání písemností, e-mail, telefonní
číslo, rodné číslo, číslo občanského průkazu, případně adresa společnosti, kterou zákazník
zastupuje, pracovní e-mail, pracovní telefonní číslo, rodinný vztah
Osobní údaje, které nebyly získány od subjektů údajů
např. bezpečnostní kamerové záznamy (CCTV) nebo panoramatické kamerové záznamy, které
slouží k informování veřejnosti
2. Účely zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů správcem je:
Plnění smlouvy
primárním účelem zpracování osobních údajů je realizace smluvních vztahů se zákazníkem,
jakožto subjektem údajů při poskytování produktů či služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy
nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy. Jedná se zejména o
členství v rámci věrnostního programu „Resort Card“, poskytnutí služeb v podobě vstupu do
areálu horského střediska a využívání lanových drah.
Zákaznická administrativa
Správce vede záznamy o poskytnutých službách pro své zákazníky. Na základě analýzy těchto
záznamů správce vyhodnocuje svou obchodní strategii a upravuje své nabídky pro zákazníky.
Poskytování ubytovacích služeb
Správce eviduje osobní údaje zákazníků ubytovaných v ubytovacích zařízeních správce, a to za
účelem splnění právní povinnosti, která se v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb, na
správce vztahuje.
Lyžařská škola
Správce eviduje osobní údaje účastníků lyžařské školy. Právním základem je plnění smlouvy a
oprávněný zájem správce.
Bezpečnost provozu, zabránění zneužívání služeb
Správce monitoruje vstupy, pohyb a aktivity v zařízeních správce, a to z důvodu zachování
bezpečnosti, ochrany majetku správce a zabránění zneužívání služeb, které správce zákazníkům
poskytuje. Právním základem je oprávněný zájem správce.
Půjčovna lyžařských a jiných sportovních potřeb
Správce eviduje údaje o zákaznících, kteří si u něj zapůjčili sportovní náčiní (lyže, kola apod.).
Právním základem zpracování je smlouva. S ohledem na oprávněný zájem správce, může tento
od zákazníka požadovat předložení občanského průkazu.
Přímý marketing
Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem přímého marketingu. Právním
základem je oprávněný zájem správce.
Ostatní
Správce dále zpracovává osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění zákonných povinností
souvisejících s daňovou a účetní povinností. Správce dále může zpracovávat údaje pro účely
řešení případných sporů, stížností, přestupků apod. Právním základem je plnění zákonných
povinností a oprávněný zájem správce.
3. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje může nebo musí Správce poskytnout:
- zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na
základě příslušné smlouvy;
- státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních
údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním
řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
- dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům,
soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje
nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
- dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.
4. Doba a místo uchovávání údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivou
smlouvu či oprávněný zájem správce s ohledem na možnost řádného uplatnění a vymáhání
plnění ze smlouvy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále
uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových, či
mailingových služeb, sociální sítě.
5. Poučení
Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. II. odst. I. může být nezbytné pro splnění smlouvy a
právních povinností správce, jakožto poskytovatele produktu či služby. V případě neposkytnutí
těchto údajů může být správci znemožněno uzavřít se zákazníkem předmětnou smlouvu.
Při zpracování Vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či
oprávněných zájmů.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na
základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní,
informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným
účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený́souhlas kdykoliv odvolat.
Jednotlivá práva zákazníků vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.
III.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVCE
Tato část se vztahuje na zpracování osobních údajů zákazníků Správce. Obchodní společnost BESKYDY
SPORT s.r.o. při zpracovávání osobních údajů svých zaměstnanců vystupuje v pozici správce osobních
údajů. Následující informace poskytují přehled o tom, jak správce zpracovává osobní údaje svých
zaměstnanců.
1. Kategorie osobních údajů
Správce zpracovává následující údaje:
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zaměstnance:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo občanského a řidičského průkazu, adresa
bydliště, číslo pasu u cizích státních příslušníků, státní příslušnost, rodné číslo, adresa pro
doručování písemností, fotografie se souhlasem zaměstnance.
Údaje umožňující kontakt se zaměstnancem:
telefonní číslo a e-mailová adresa
Popisné údaje:
bankovní spojení
Údaje potřebné ke splnění daňových povinností:
rodinný stav (manžel/ka), děti
Údaje související s pracovním poměrem zaměstnance:
Výše mzdy a dalších plnění, informace o zdravotním stavu, informace o pracovním úrazu,
informace o dosaženém vzdělání nebo absolvovaných kurzech, certifikátech, o předchozích
zaměstnáních, záznamy z kamerových systémů CCTV, rozhodnutí státních orgánů, ostatní údaje
se souhlasem zaměstnance za účelem zpracování mezd včetně srážek ze mzdy.
2. Kategorie subjektů údajů
Zaměstnanci správce na trvalý pracovní poměr, fyzické osoby zaměstnané na dohodu o
provedení práce a dohodu o provedení pracovní činnosti a případně další osoby, jejichž osobní
údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění daného účelu. Osobní údaje jsou získávány od
zaměstnanců, jakožto subjektů údajů.
3. Účely zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů správcem je:
Plnění smlouvy
osobní údaje zaměstnanců jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány zejména za
účelem plnění práv a povinností správce, jakožto zaměstnavatele v souvislosti s pracovním
poměrem, dále za účelem vedení mzdového účetnictví, jakož i za účely odvodu daní, poplatků a
provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové nebo jiné pojištění.
Plnění zákonné povinnosti
Uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy a pro splnění
právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších
platných předpisů, zejména v oblastech účetnictví, daní, sociálního a zdravotního pojištění.
Oprávněný zájem správce
Správce monitoruje vstupy, pohyb a aktivity v zařízeních správce, a to z důvodu zachování
bezpečnosti a z důvodu ochrany majetku správce
4. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje může nebo musí Správce poskytnout:
- zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na
základě příslušné smlouvy;
- státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních
údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním
řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
- dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům,
soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje
nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
- dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.
5. Doba a místo zpracování osobních údajů
Správce bude zpracovávat osobní údaje zaměstnanců pouze po dobu, po kterou mu to v
jednotlivých případech ukládají příslušné právní předpisy.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových, či
mailingových služeb, sociální sítě.
6. Poučení
Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. III odst. I. je povinné a nezbytné pro splnění smlouvy
a právních povinností správce, jakožto zaměstnavatele. V případě neposkytnutí těchto údajů
nemůže správce se zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu, resp. dohodu o provedení práce
nebo dohodu o pracovní činnosti.
Při zpracování Vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či
oprávněných zájmů.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na
základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu (např. Vaše fotografie), který vždy vyjadřuje
svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich
osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas
kdykoliv odvolat.
Jednotlivá práva zaměstnanců vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.
IV.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Tato část se vztahuje na zpracování osobních údajů subjektů ucházejících se o zaměstnání u správce.
Obchodní společnost BESKYDY SPORT s.r.o. při zpracovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání
vystupuje v pozici správce osobních údajů. Následující informace poskytují přehled o tom, jak správce
zpracovává osobní údaje osob, které se ucházejí o zaměstnání u správce.
1. Kategorie osobních údajů
Správce zpracovává následující údaje:
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci uchazeče:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, číslo pasu u cizích státních
příslušníků
Údaje umožňující kontakt s uchazečem:
telefonní číslo a e-mailová adresa
Údaje z životopisu a motivačního dopisu uchazeče
informace o dosaženém vzdělání nebo absolvovaných kurzech, certifikáty, předchozí
zaměstnání, zručnosti, jazykové znalosti, fotografie či jiné informace, které se uchazeč rozhodne
v životopise nebo v motivačním dopise uvést
Ostatní v závislosti od povahy pracovní pozice
výpis z rejstříku trestů, výsledky testů odborné způsobilosti či obdobných testů, reference
2. Kategorie subjektů údajů
Uchazeči o zaměstnání u správce (osoby, které projevily zájem pracovat pro správce), jejichž
osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění daného účelu. Osobní údaje jsou získávány
od uchazečů o zaměstnání, jakožto subjektů údajů.
3. Účely zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů správcem je:
Jednání o uzavření smlouvy
osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány
zejména za účelem realizace výběrového řízení u správce a následně za účelem jednání o
uzavření pracovní či obdobné smlouvy.
Plnění zákonné povinnosti
Uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy a pro splnění
právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších
platných předpisů. Právním základem je plnění právní povinnosti správce.
Oprávněný zájem správce
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání může správce zpracovávat za účelem řešení případných
soudních sporů, stížností nebo podnětů. Právním základem je oprávněný zájem správce.
4. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje může nebo musí Správce poskytnout:
- zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na
základě příslušné smlouvy;
- státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních
údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním
řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
- dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům,
soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje
nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
- dalším subjektům, a to pouze s Vaším souhlasem.
5. Doba a místo zpracování osobních údajů
Správce bude zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání na omezenou dobu, tj. zejména
po dobu trvání výběrového řízení a následně po dobu jednoho roku od ukončení výběrového
řízení, a to na základě oprávněného zájmu správce v případě výskytu sporu mezi uchazečem a
správcem. Správce může zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání po delší dobu po
ukončení výběrového řízení v případě, že uchazeč správci udělil souhlas s tímto zpracováním,
resp. po dobu, po kterou mu to v jednotlivých případech ukládají příslušné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových, či
mailingových služeb, sociální sítě.
6. Poučení
Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV odst. I. je povinné a nezbytné pro realizaci
výběrového řízení a následného jednání o uzavření pracovní či obdobné smlouvy. V případě
neposkytnutí těchto údajů nemůže správce s uchazečem realizovat výběrové řízení ani s ním
jednat o uzavření pracovní smlouvy, či obdobné smlouvy (smlouva o provedení práce nebo
dohoda o pracovní činnosti).
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či
oprávněných zájmů.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na
základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní,
informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným
účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Jednotlivá práva uchazečů o zaměstnání vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.
V.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ A OSTATNÍCH PARTNERŮ SPRÁVCE
Táto část se vztahuje na zpracování osobních údajů dodavatelů, klientů nebo obchodních partnerů
(dále společně jen „partner“).
1. Kategorie osobních údajů
Správce zpracovává následující údaje partnerů:
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci partnera:
jméno, příjmení, adresa, název pracovní pozice, veřejně dostupné identifikační údaje právnické
osoby
Údaje umožňující kontakt s partnerem:
telefonní číslo a e-mailová adresa
Ostatní údaje vyžadované v určitých případech zákonem:
číslo občanského či cestovního průkazu, rodné číslo, datum narození
2. Kategorie subjektů údajů
Smluvní či jiní partneři správce, zejména dodavatelé, obchodní partneři, klienti, jejichž osobní
údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění daného účelu (plnění smlouvy, poskytnutí služby
apod.). Osobní údaje jsou získávány od partnerů, jakožto subjektů údajů.
3. Účely zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů správcem je:
Jednání o uzavření smlouvy a splnění smlouvy
osobní údaje partnerů jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány zejména za účelem
jednání o uzavření smlouvy, dále za účelem splnění příslušné smlouvy.
Plnění zákonné povinnosti
Uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností vyplývajících
zejména z předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, prevence, monitorování a
prokazování podvodů a jiným obdobným činům. Právním základem je plnění právní povinnosti
správce.
Oprávněný zájem správce
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání může správce zpracovávat za účelem řešení případných
soudních sporů, stížností nebo podnětů. Právním základem je oprávněný zájem správce.
4. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje může nebo musí správce poskytnout:
- zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na
základě příslušné smlouvy;
- státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních
údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním
řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
- dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům,
soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje
nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
- dalším subjektům, a to pouze s Vaším souhlasem.
5. Doba a místo zpracování osobních údajů
Správce bude zpracovávat osobní údaje partnerů po dobu potřebnou pro naplnění účelu
zpracování, dále po dobu uloženou správci jednotlivými právními předpisy nebo po dobu, kterou
vyžaduje oprávněný zájem správce.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových, či
mailingových služeb, sociální sítě.
6. Poučení
Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. V odst. I. je povinné a nezbytné pro účely jednání o
uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže správce s partnerem jednat o
uzavření smlouvy, resp. nemůže poskytnout plnění z předmětné smlouvy.
Při zpracování Vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či
oprávněných zájmů.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na
základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní,
informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným
účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Jednotlivá práva partnerů vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.
VI.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AKCIONÁŘŮ (SPOLEČNÍKŮ) A STATUTÁRNÍCH
ORGÁNŮ SPRÁVCE
Tato část se vztahuje na zpracování osobních údajů akcionářů, společníků či statutárních orgánů
správce.
1. Kategorie osobních údajů
Správce zpracovává následující údaje:
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci:
jméno, příjmení, adresa, číslo občanského či jiného průkazu, datum narození, rodné číslo
Údaje umožňující kontakt:
telefonní číslo a e-mailová adresa
Popisné údaje:
bankovní spojení
Ostatní údaje:
rodinný stav, děti, název pozice, oprávnění a odpovědnost, druh akcií, druh podílů, výši podílů,
obsah smluvního vztahu, společenské smlouvy apod., výkon práv akcionáře/společníka, účast na
hlasování na valné hromadě, výše mzdy, bonusů, odměn a nároků, záznamy z kamerových
systémů (CCTV)
2. Účely zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů správcem je:
Plnění smlouvy
osobní údaje akcionářů/společníků jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány zejména
za účelem plnění práv a povinností správce spojených z účasti společníka v obchodní korporaci.
Plnění zákonné povinnosti
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění daňových a jiných obdobných povinností,
zejména vedení mzdového účetnictví, jakož i za účely odvodu daní, poplatků a provádění
povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové nebo jiné pojištění. Uvedené
zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností vyplývajících zejména z
předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, prevence, monitorování a prokazování
podvodů a jiným obdobným činům. Právním základem je plnění právní povinnosti správce.
Plnění zákonné povinnosti spojené s výkonem činnosti správce:
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení záznamů o všech jednáních, valných hromad,
hlasovaních, výkonu práv apod. Právním základem je splnění právní povinnosti
Oprávněný zájem správce
Správce monitoruje vstupy, pohyb a aktivity v zařízeních správce, a to z důvodu zachování
bezpečnosti a z důvodu ochrany majetku správce
3. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje může nebo musí správce poskytnout:
- zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na
základě příslušné smlouvy;
- státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních
údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním
řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
- dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům,
soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje
nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
- dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.
4. Doba a místo zpracování osobních údajů
Správce bude zpracovávat osobní údaje akcionářů/společníků a statutárního orgánu pouze po
dobu potřebnou pro plnění závazků plynoucích ze smlouvy nebo po dobu kterou mu to v
jednotlivých případech ukládají příslušné právní předpisy.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových, či
mailingových služeb, sociální sítě.
5. Poučení
Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. VI. odst. I. je povinné a nezbytné pro splnění smlouvy
a právních povinností správce.
Při zpracování Vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či
oprávněných zájmů.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na
základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní,
informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným
účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Jednotlivá práva vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.
VII.
NFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÉ STRÁNKY SPRÁVCE
Cookies – soubory cookies jsou obsahově malé textové soubory, které se ukládají do počítače,
telefonu nebo jiného zařízení při návštěvě a prohlížení internetových stránek. Cookies slouží k
ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z
nichž subjekty údajů přistupují na internetové stránky, a pomáhají správci poskytovat, chránit a
zlepšovat nabízené služby.
Soubory cookies zejména:
- slouží k efektivní navigaci na internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a
obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;
- umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda
je novým návštěvníkem;
- napomáhají zobrazovat na internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního
uživatele;
- slouží k analýze návštěvnosti internetových stránek správce, a to prostřednictvím zejména
Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Instagram apod.
1. Druhy a účely cookies:
Správce na svých stránkách používá následující druhy cookies:
Nezbytné cookies: cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu internetových stránek a
internetových služeb správce. Nezbytné cookies umožňují pohyb na internetových stránkách a
užívání základních funkcí. Tento druh cookies neshromažďuje žádné osobní údaje subjektu údajů.
S pomocí těchto cookies si internetové stránky správce např. pamatují údaje, které subjekt zadal
do objednávkového formuláře, a to i když procházel různými obrazovkami, pamatují si zboží a
služby, které si subjekt objednal v momentě přechodu na platební rozhraní. Jejich zakázáním
správce neručí za plnou funkčnost internetových stránek.
Provozní (analytické) cookies: shromažďují informace o tom, jak jsou internetové stránky
správce používány. Tento druh cookies neshromažďuje žádné osobní údaje subjektu údajů, podle
kterých by byla možná identifikace subjektu údajů. Provozní cookies slouží zejména k optimalizaci
provozu internetových stránek – např. k zefektivnění reklamy. Z pomocí provozních cookies
správce získává statistické údaje o provozu internetových stránek.
Jedná se o cookies:
Google Analytics K měření a vyhodnocování úspěšnosti
internetových stránek
Funkční cookies: slouží k poskytování služeb nebo k zapamatování nastavení uživatele, který
navštívil internetové stránky správce. S jejich pomocí si internetové stránky pamatují např. k
zapamatování přihlášení uživatele, zvoleného grafického vzhledu, velikosti textu, účasti na anketě
apod.
Marketingové cookies: jsou cookies třetích stran, s pomocí kterých správce poskytuje údaje o
návštěvě uživatele (subjektu údajů) na internetových stránkách správce za účelem cílení reklamy.
Jedná se o cookies:
Google Adwords Správce používá Adwords
k cílení reklamy
Podmínky služby Adwords
Sklik Správce používá Sklik k cílení
reklamy
Podmínky služba Sklik
Facebook audience, pixel Správce používá Facebook
k cílení reklamy
Podmínky služby Facebook
Ecomail Správce používá k email
marketingu
Zásady ochrany osobních
údajů - www.nabile.cz
2. Kategorie údajů
- informace o návštěvě internetové stránky správce
- informace o IP adrese
- informace o Mac adrese zařízení
- informace o platformě, prohlížeči, lokaci, jazykové lokaci apod.
- heatmaps: informace o čase stráveném v určitých částech webu, jak se subjekt pohybuje na
internetových stránkách správce
3. Právní základ zpracování osobních údajů pomocí cookies
Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je jednání o uzavření smlouvy,
resp. splnění smlouvy a oprávněný zájem správce.
4. Poučení
Pro cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu internetových stránek není nutný souhlas
subjektu údajů.
Subjekt údajů určuje v nastavení svého prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit internetové
stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení (v případě, že jsou cookies
povoleny) se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů v případě cookies třetích stran.
Subjekt údajů má možnost odvolat souhlas, a to stejným způsobem jak souhlas správci udělil, tj.
v nastavení prohlížeče.
Subjekt údajů má možnost vznést proti zpracování námitky, a to podáním na adrese správce,
nebo na jeho e-mailové adrese.
VIII.
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Správce osobních údajů obvykle nepotřebuje souhlas subjektů údajů k tomu, aby zpracovával jejich
osobní údaje. Subjekty údajů však mají podle nařízení GDPR a v závislosti na právním základu
zpracování tyto práva:
1. Právo na přístup
Subjekt údajů má právo na přístup k jeho osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR, zejména má
právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k
následujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl.
22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto informacích o zpracování osobních
údajů. Subjekt údajů má také právo požádat o kopii osobních údajů, které o něm správce
zpracovává, dodatečné kopie mohou být zpoplatněny.
2. Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má dále v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit
právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
3. Právo na výmaz osobních údajů
V případě, že subjekt udělil se zpracováním osobních údajů svůj souhlas a ke zpracování
neexistuje další právní důvod ve smyslu nařízení GDPR, tzn. zejména plnění smlouvy, plnění
právní povinnosti, oprávněný zájem správce, resp. správce údaje zpracovává nezákonně, či po
nepřiměřeně dlouhou dobu, má subjekt údajů právo na výmaz těchto údajů.
4. Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce
mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o
omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud bylo zpracování omezeno z výše uvedených důvodů, mohou být tyto osobní údaje, s
výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické
osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
5. Právo na přenos osobních údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, a to za předpokladu, že zpracováni osobních údajů je založeno na souhlasu
subjektu údajů nebo na plnění smlouvy.
6. Právo vznést námitku
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud se tyto
týkají zpracování na základě oprávněného zájmu správce, tj. zejména pro účely přímého
marketingu.
7. Právo podat stížnost
Subjekt údajů má v případě pochybnosti o způsobu zpracování jeho osobních údajů správcem,
právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost.
8. Místo pro uplatnění práv subjektů údajů
Svá práva a požadavky uplatňujte u výše uvedeného Správce údajů: BESKYDY SPORT s.r.o., Bílá 155,
739 15 Bílá, telefon: +420 725 222 111, e-mail: info@nabile.cz. S Vašimi požadavky bude nakládáno v
souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

BAV SE S NÁMI!

Nabízíme spoustu příležitosti, jak se realizovat! Práci na horách, v mladém kolektivu!

NAHORU